Pre-war
1914
Outbreak of the war
1915
1916
1917
1918
End of the war
Post-war

Staatsbibliothek zu Berlin – PK, Signatur: Krieg 1914/4691